Joffrey iz Lunnoy Serenady BY, NEM ns 21 

Narodený: 04.03.2020
Otec: Volshebnik Radim iz Lunnoy Serenady, BY / NEM ds 21 09
Matka: Pifiya iz Lunnoy Serenady, BY / NEM n 21