Narodené: 02.06.2021

Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (Nem ns 21)
Matka: Tally Larja Fantasia, CZ (Nem d 21)
 

 

Amy - v novom domove - Slovensko

 

Arlette - v novom domove - Maďarsko

 

Atrey - v novom domove - Rakúsko

 

Alice - v novom domove - Anglicko

 

Angie - v novom domove - Rakúsko

 

Ailyn - v novom domove - Slovensko

 

Allie - v novom domove - Slovensko